Stanovy

ČESKÁ HERNIOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z. s.

Czech Branch of the European Hernia Society ( EHS )

Stanovy spolku


Čl. I

Název a sídlo

 

 1. Název spolku zní : Česká herniologická společnost, z.s. - Czech branch of the EHS,  (dále také jen „ČHS,z.s.“ nebo spolek )
 2. Sídlem spolku je : ul. Antala Staška 1670/80, Krč, Praha 4, PSČ 140 46.

 

Čl. II

Účel spolku

Činnost spolku je zejména zaměřena na:

 1. Vytváření návrhů standardů lékařské péče v oboru herniologie - péče o pacienty s kýlou, nebo defekty břišní stěny, v souladu s nejaktuálnějšími guidelines doporučenými EHS, nejsou-li tyto v přímém rozporu s legislativou platnou v ČR. Doporučení jednotného protokolu pro sledování (“follow up”) nemocných po operaci kýly. Vytváření návrhů standardů pro pracoviště typu “high volume health care”, zabývajících se extenzivně problematikou kýl a defektů stěny břišní.
 2. Metodická doporučení k optimalizaci operačních postupů u nemocných s diagnózou kýly nebo defektu stěny břišní po stránce procesu diagnostiky, volby optimálního předoperačního postupu, volby typu operace.
 3. Návrh a aktualizace jednotného protokolu, který je nezbytný pro sledování nemocných a hodnocení výsledků jednotlivých operací a statistik výsledků jednotlivých pracovišť.
 4. Uskutečňování těchto záměrů výrazně přispěje budoucí respektování ČHS,z.s. a jeho činnosti Českou chirurgickou společností ČLS J.E.Purkyně (dále ČChS) a v  budoucnosti možností koincidence ČHS,z.s. v rámci ČChS  coby  specializované odborné sekce.

 Čl. III

Hlavní činnost spolku

 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. prostřednictvím:

a)    členské základny lékařů, kteří se problematikou léčení kýl zabývají a dále chtějí zabývat dle doporučeného konceptu ČHS,z.s. a tedy potažmo EHS.

b)    analýzy sledování dané skupiny nemocných dle jednotného protokolu, který odpovídá požadavkům EHS - vedení statistiky dle platných standardů vycházejících z doporučení EHS

c)    praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

d)    pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících ke sdělování a prosazování standard, nových poznatků, workshopů. a jiných pre- a postgraduálních vzdělávacích programů.

e)    propagace aktivit ČHS,z.s., osvěta a informování veřejnosti,

f)    odborná publikační činnost v odborných tuzemských i zahraničních periodicích ,poradenská a konzultační činnost

 

Čl. IV

Členství ve spolku

Členem ČHS,z.s. může být lékař - chirurg, bez ohledu na dosažený stupeň specializace. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členy vedení  ČHS,z.s., kteří o přijetí rozhodují v průběhu svého funkčního období nejméně jedenkráte za čtvrtletí daného roku kdy byla přihláška podána.

 1. Člen ČHS, z.s.  má právo:

a)    účastnit se jednání valné hromady ČHS,z.s. a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b)    předkládat návrhy na nové členy vedení ČHS,z.s., o kterých dále rozhodne pravomocný orgán dle další definice.

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánu ČHS,z.s.

d)    podílet se na praktické činnosti spolku. Přijímat dílčí úkoly apod.

 1. Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení vedení a valné hromady ČHS,z.s.

b)    aktivně hájit zájmy ČHS,z.s., dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy ČHS,z.s.

c)    Členství je spojeno s ročním členským příspěvkem 500,- Kč zaplaceným převodem na účet:                               do 30.4. každého roku

d)    Od úhrady členského příspěvku jsou osvobozeni - lékaři, kteří již nevykonávají aktivní praxi, lékařky a lékaři na mateřské dovolené, absolventi do 1 roku od ukončení studia.

 1. Členství v ČHS,z.s. zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena pravomocnému orgánu spolku

b)    úmrtím člena,

c)    opakovaným porušením povinností člena, po jeho předchozím upozornění na možné zrušení členství písemnou formou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce člena.

d)    zánikem ČHS,z.s.

 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách: www.chsp.cz, které jsou identické s www.ceskaherniologickaspolecnost.cz. Změny v tomto seznamu provádí členové vedení ČHS,z.s. při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

a)   zakládající členové :

    

     MUDr. Adolf Gryga,CSc.

nar.: 25.8.1950 v Olomouci

r.č.:  500825/036

trvalé bydliště:  Na Šibeníku 172/32,  Olomouc PSČ 779 00

kontakt.: mobil +420 602 730 961  e-mail: agryga@seznam.cz, adolf.gryga@nemsne.cz

 

        MUDr. Tomáš Bureš

nar.: 13.10.1975 v Kladně

r.č.: 751013/0661

trvalé bydliště: Štěpánská 862, Kladno PSČ 272 01

kontakt: mobil: +420602889181, email: burestomas@me.com

 

        MUDr. Lukáš Kohoutek

nar.: 3.1.1979 v Pardubicích

r.č.: 790103/3305

trvalé bydliště: Wintrova 502, Pardubice PSČ 530 03

kontakt: mobil: +420777224022, email: lukas.kohoutek@centrum.cz

b)   řadoví členové - členská základna spolku

c)    čestní členové - navrhováni vždy nejdéle měsíc před členskou schůzí - viz dále, schvalováni jednáním výkonného výboru

d)   členská schůze, která se koná minimálně jednou ročně

e)   výkonný výbor.

 Čl. VI

Členská schůze a výkonný výbor

 

 1. A.   Členská schůze
  1. je schůze všech jeho členů.

 

 1. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    volí výkonný výbor

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)    určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)    schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)    rozhoduje o provozování kanceláře spolku

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze je zasílána členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. V případě rovnosti hlasů je definitivní rozhodnutí dáno hlasováním členů výkonného výboru.
 3. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 2 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis je ověřen podpisem jednoho z členů výkonného výboru a dále dvou členů přítomných na zasedání členské schůze.

 

 1. B.   Výkonný výbor
  1. Výkonný výbor je po dobu prvního funkčního období tvořen zakládajícími členy spolku a po toto období je jeho personální obsazení neměnné.
  2. Délka funkčního období výkonného výboru je vždy 5 let.
  3. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku.
  4. Struktura výkonného výboru je tato :  

a)                  předseda spolku,

b)                 první místopředseda spolku,

c)                  druhý místopředseda spolku.

O rozdělení funkcí rozhodují členové výkonného výboru.

 Čl. VII

Výkonný výbor

 Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS,z.s., který je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech a činí tak vždy po vzájemné informovanosti a rozhodnutí všech členů výkonného výboru a to písemnou formou.

 1. Výkonný výbor je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze dle stanov spolku,

b)    zodpovídá za vedení agendy členské schůze a seznam členů ČHS,z.s.,

c)    zodpovídá za archivaci veškerých  zápisů  ze zasedání,

d)    jednou za čtyři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 1. První místopředseda spolku je určen jako delegát pro komunikaci s EHS.

 Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Praze dne 23.září 2014

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Zahájen sběr abstrakt na konferenci

24.05.2024

Od dnešhího dne můžte zasílát svá abstrakta na letošní ročník herniologické konference.

Spuštěna registrace na konferenci

03.05.2024

Od dnešního dne se můžete registrovat na VIII. Česko - Slovenskou herniologickou konferenci.

VIII. Česko - Slovenská herniologická konference

19.04.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Poznačte si prosím termín konání letošní VIII. Česko - Slovenské herniologické konference, která se uskuteční ve dnech 13. - 15. 11. 2024.

Obsah stránek je určen pouze pro odbornou zdravotnickou veřejnost

Před vstupem na stránky chsp.cz, prosím, vyberte jednu z možností:

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.